Αρχική » » Ταγματασφαλήτες, εγκληματίες δοσίλογοι, αστικός κόσμος και ξένοι προστάτες τους. Μέρος 3ο

Ταγματασφαλήτες, εγκληματίες δοσίλογοι, αστικός κόσμος και ξένοι προστάτες τους. Μέρος 3ο

{[['']]}
Φανερή ήταν η συνεργασία των Εθνικών, όπως ονομάζονταν, ομάδων της Βόρειας Ελλάδας με τους βούλγαρους φασίστες, όπως δείχνει και η επιστολή του οπλαρχηγού Ν. Κόππα προς το βούλγαρο διοικητή πού είχε την έδρα του στο Πράβι.

Πρός τόν κ. Νατσάλνικ Πραβίου. ΕΙς Πράβιον. Χαίρε κύριε Νατσάλνικ... ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΗΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ώς κράτος πού είσθε διότι αύτές τις ήμερες θά χτυπήσω τούς κομμουνιστάς. Καί γι’ αύτό θέλω όσο τό ταχύτερο ΝΑ ΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, διότι αύτοί έχουν κακό πρόγραμμα γιά μάς καί γιά σάς.

Διότι έμείς ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ... καί έτσι καί ΚΕΡΔΙΣΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ πάλι μαζί θά ζήσουμε... άλλά προδότες ύπάρχουν Βούλγαροι καί Έλληνες... καί γι’ αύτό άγωνίζεται ο στρατός καί ή άστυνομία... γι’ αύτό σάς ΖΗΤΩ ΤΗ ΓΝΩΜΗ τό ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΑΞΩΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗΝ ΓΙΑ NANAI ΕΙΣ ΓΝΩΣΗ ΣΑΣ καί νά μήν άναστατωθούν οί Διοικήσεις καί νά μή φοβούνται οί πρόεδροι καί ΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ή μάλλον σάς ΖΗΤΟΥΜΕΝ καί ΕΝΙΣΧΥΣΙ σας διά νά λάβετε καί σεις ΜΕΡΟΣ ώς καί διά τόν τόπον ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΕΓΩ...

Σάς χαιρετώ Καπετάν Ν. Κόππας


Μια ακόμα επιστολή του Ν. Κόππα συνεργάτη των Βουλγάρων που την απευθύνει στον αρχηγό (Νατσάλνικ) προϊστάμενό του Βούλγαρο και από τον όποιο ζητάει την άδεια να ενεργήσει επιχειρήσεις εναντίον των γειτονικών χωριών για να κάνει εκτελέσεις πατριωτών και να κάψει και σπίτια... φυσικά των κομμουνιστών και έαμιτών.

«Κε Νατσάλνικ. Σάς ζητώ τήν γνώμην σας ότι όταν θά νά πιασθώ στή μάχει έχε ύπόψη ότι θά ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΜΕΡΙΚΟΥΣ καί θά ΚΑΨΩ καί ΣΠΙΤΙΑ καί γι’ αύτό σάς είδοποιό καί ζητώ τή γνώμη σας γιατί ξεύρετε ότι ΑΔΙΚΑ δέν ΕΡΓΑΖΟΜΕ καί γι’ αύτό σάς ρωτώ ώς γιά τά άτομα είναι προδότες κάθε έθνος όπος καί ό Ζαχαρίας μέ τόν άδελφόν του άπό τό Ποτοχόρι αύτός παίρνει τά μυστικά άπό τούς πατριώτας καί τά προδίδη ατούς κομμουνιστάς καί φεύγουν καί ό στρατός μαζί μέ τήν 'Αστυνομία ΑΔΙΚΑ.

Σάς χαιρετώ Καπετάν Ν. Κόππας»

Ας δούμε όμως και τον ρόλο του ΕΔΕΣ (έχουμε κάνει κι άλλη παρόμοια αναφορά) παραθέτοντας απόσπασμα από την εμπιστευτική έκθεση του Λ. Μαύρου, έφεδρου υπολοχαγού συνδέσμου του Ζέρβα με τα τμήματα ταγματασφαλητών της Μακεδονίας.

Άθήναι 5.4.44

«…Νά γίνη Επαφή μυστική τής Κεντρικής Επιτροπής καί του στρατηγού Ζέρβα μετά τού οπλαρχηγού Κοζάνης Μιχάλη Παπαδόπουλου, ίνα έν δεδομένη στιγμή κατορθωθή έπαφή του σώματος τούτου μετά του σώματος Ζέρβα συνθλιβομένων των μεταξύ αυτών όρδών του ΕΛΑΣ.

Όσον άφορά τά λοιπά ΕΘΝΙΚΩΣ ΔΡΩΝΤΑ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ φρονώ ότι ταύτα δέν πρέπει νά άποκηρύσσονται καί νά άποθαρρύνονται, άλλά νά ένισχύωνται ήθικώς μέχρι τής στιγμής κατά τήν όποιαν θά καταστή δυνατή ή άφομοίωσίς των καί ή Ενωσίς των υπό τήν σημαίαν του ΕΔΕΣ, καθ’ όσον τά αίσθήματα των άποτελούντων αύτά άνδρών ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΚΑ ΜΑΣ καί τά όποια άνευ ούδενός δισταγμού τήν κατάλληλον στιγμήν θά Ενωθούν μεθ’ ήμών είς τόν κοινόν Εθνικόν Αγώνα».

Φωτοτυπία έγγραφου εθνικοσοσιαλιστών-προδοτών προς τα Ες-Ες, με το οποίο ζητούν πυρομαχικά. 


Πρός τήν Διοίκησιν των ‘Ες-Ές. 

‘Ενταύθα. Λαμβάνομεν τήν τιμή...

1. Άγωνιζόμενοι άπό μακρού καί πειθαρχούντες είς τάς κειμένας διαταγάς ύμών διά τήν έμπέδωσιν τής τάξεως καί άμυναν κατά τών πάσης φύσεως κακοποιών όρδών τής πολύπαθους περιοχής μας στερούμεθα τών πρός τούτο ύλικών (πολεμοφοδίων, στολών. όπλιομού, ύποδύσεως κλπ.)...

2. Άπό πολιτικής πλευράς άκολουθούμε τήν πολιτικήν γραμμήν ήν... εύθαρσώς ίχάραξεν ό 'Αρχηγός τών εθνικοσοσιαλιστών τής Β. 'Ελλάδας κ. Γρηγόρης Παζιώτης καί οι συνεργάται του... (Ακολουθούν οι υπογραφές των δοσίλογων οπλαρχηγών). Μετά του προσήκοντος σεβασμού

Οι οπλαρχηγοί: Σοφοκλής Βασιλειάδης, Σάββας Σαραγιαννίδης, Μαχαιριάς Νικόλαος, Γρηγόριος Γρηγοριάδης, Θεοχάρης Άθανασιάδης, Θεόδωρος Τριανταφυλλίδης, Άνέστης Τσαουλίδης, καπετάν Λευτέρης, Αβραάμ Κιρπουτρίδης.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
Μοιράσου το :

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © ΙΣΤΟΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger